ایزو ۹۰۰۱

 سیستم مدیریت کیفیت :

  • فراهم آوردن سرویس های منطبق با استانداردهای جهانی.

  • فراهم آوردن بهترین تیم های کاری.

  • فراهم آوردن یک محیط مطلوب جهت کار.

  • انجام بهنگام تعهدات و کسب رضایت کارفرمایان.

  • ارتقاء دانش و توانایی کارکنان و جلب رضایت ایشان.

  • مشارکت کلیه کارکنان در بهبود ارائه خدمات.