منشور اخلاقی

به منظور هدفمند نمودن اقدامات انجام شده مرتبط ، مجموعه مدیریت و کارکنان شرکت  گیشای نگار در راستای توجه به مبانی اخلاقی و اعتقادی ملی و مذهبی و به منظور تثبیت رفتارهای مناسب جهت ارج نهادن و احترام به مردم خود را متعهد به رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای نموده و می پذیریند که:

با ارتقاء وبهبود مستمر نظم و آراستگی در پوشش ومحیط کار و تقویت هویت ملی نشانگر موضوع بوضوح می باشند.

با رفتارهای مناسب همراه با رعایت اصول اخلاقی پذیرای نقد صادقانه از فعالیت های شغلی بوده و برای دیگران احترام و اعتبار قائل شوند.

عدالت و انصاف را در فعالیتهای شغلی سرلوحه قرارداده ودر جهت حفظ شعائر دینی ، اخلاقی ، ملی و مذهبی تلاش نمایند.

امکانات مورد نیاز جهت ارائه خدمات مناسب به مراجعه کنندگان را مهیا نموده و ضمن آگاهی از دانش لازم و تکیه بر تجربیات ، وظایف محوله را پذیرا باشند.

در جهت بهینه سازی فعالیتهای اداری در سازمان تلاش نمایند.

متعهد به اصول سه گانه مدیریت کیفیت شامل بهبود مستمر ، مشارکت کارکنان و رضایت مشتری بوده و در جهت ارتقاء فرآیندهای مرتبط تلاش نمایند.

ضمن در نظر گرفتن حرمت محیط کار ، فضای مناسبی را جهت حضور مراجعین در نظر گرفته و تلاش نمایند که از هر عاملی که منجر به آسیب رساندن به محیط کار می شود جلوگیری نمایند.

به منظور حصول اطمینان از موارد مطرح شده و رعایت اصول مشتری مداری کمیته تحول اداری با حضور اعضاء هیئت مدیره به ریاست رئیس هیئت مدیره معرفی می گردند که با برنامه ریزی و بازنگری دوره ای از بهبود مستمر و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع مطابق الزامات وزارت کشور اطمینان حاصل گردیده و به مدیریت گزارش خواهند نمود.