شعار شرکت

تعهد شرکت گیشای نگار جلب رضایت و اعتماد کارکنان ، کارفرمایان و سایر ذینفعان در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانها می‌باشد. این شرکت با تکیه بر دانش فنی و تجارب متخصصین خود در حوزه های عمرانی و زیبا سازی شهری با ارتقاء کیفیت خدمات، انجام به موقع تعهدات، ایجاد صرفه اقتصادی، بالا بردن مشارکت کارکنان و توجه به مسائل زیست محیطی و جامعه ، توانسته است از حسن اعتماد و رضایت کارکنان ، کارفرمایان و سایر ذینفعان بهرمند شود و با بهبود سطح کیفیت زندگی به شعار خود که  :

 ” اعتبار ما، اعتماد شماست”

جامه عمل بپوشاند.