سیستم های نوین مدیریتی

شرکت گیشای نگار بمنظور ایجاد بستری مناسب برای طراحی و انجام طرحهای به روز صنعتی به یاری خداوند متعال و با تکیه بر دانش و توانمندی کارکنان کوشا و متعهد ضمن رعایت الزامات قانونی بمنظور افزایش رضایتمندی کارکنان ، مشتریان و جامعه در راستای ارتقاء سطح کیفیت خدمات فنی مهندسی ، عملکرد ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست در نظر دارد با استقرار و حفظ سیستم های نوین مدیریتی ضمن در نظر گرفتن اهداف راهبردی به شرح زیر در مسیر سرآمدی رهسپار گردد:

۱- پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه های ابنیه، تاسیسات و صنعتی.

۲- گسترش فرهنگ مشارکت و افزایش دانش کارکنان بمنظور ارتقاء سطح بهره وری و کیفیت در ارائه خدمات.

۳- بهبود شرایط ایمنی و بهداشت حرفه ای بمنظور کنترل، پیشگیری و کاهش ریسکهای مربوط به محیط، تجهیزات و نیروی انسانی.

۴- مدیریت مناسب تغییرات با هدف بهبود مستمر در عملکرد فرآیندها با در نظر گرفتن یکپارچگی سرمایه در مسیر سرآمدی.

۵- افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان در راستای دستیابی به توسعه پایدار از طریق تعامل با ایشان و جامعه.

مدیریت و کارکنان شرکت  گیشای نگار متعهد می گردند با با فراهم آوردن منابع مورد نیاز و اطلاع رسانی مناسب و آموزشهای لازم با رعایت الزامات قانونی و الزامات سیستم های مدیریتی و با مشارکت مجموعه کارکنان اهداف راهبردی مندرج در این خط مشی را محقق نمایند و بمنظور اطمینان از عملکرد مناسب فرآیندهای کیفی و بازنگری دوره ای سیستم های نوین مدیریتی و گزارش دهی مستمر رییس هیئت مدیره بعنوان نماینده مدیریت منصوب می گردند.